Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT)

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn …Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tuyển sinh (HCCT)

Thông tin chung:

  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 3764 1121 – (024) 3792 1179
  • Email: tcdtmvdl@hanoi.gov.vn, hcct.edu@gmail.com.
  • Website: http://hcct.edu.vn/

Ngành đào tạo:

————————————————————————-

Xem thêm:

——————————————————————–

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

 Khái quát về lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 09/4/1965 của UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 trường được đổi tên thành Trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội theo Quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 01/9/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT nâng cấp thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường đã chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng được ban hành bởi Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo đúng ngành nghề đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

 Mục tiêu và sứ mạng

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; có sức khỏe, đạo đức, có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

 Chức năng

Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo đúng ngành nghề đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường;

Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảng hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Thực hiện đào tạo đa cấp, đa ngành, đa hệ, liên kết với các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo nhu cầu của xã hội và theo quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, cấp phát, thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề và chứng chỉ đào tạo khác theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Tuyển dụng, quản lý viên chức và người lao động đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục;

Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường;

Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở, tài sản phù hợp với sự phát triển của Trường và đúng với quy định của pháp luật;

Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp Trưởng phòng, Trưởng khoa và tương đương trở xuống;

Sử dụng nguồn thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

Tổ chức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động và người học tham gia các hoạt động dịch vụ của Trường, các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định;

Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức bộ máy

* Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng

* Các Phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc:

– Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị

– Phòng Đào tạo

– Phòng Kế toán – Tài chính

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

– Trung Tâm Liên kết đào tạo và Xúc tiến việc làm

* Các Khoa, Bộ môn:

– Khoa Tài chính – Kế toán

– Khoa Khách sạn – Du lịch

– Khoa Công nghệ chế biến

– Khoa Kinh doanh thương mại

– Khoa Ngoại ngữ

– Khoa Khoa học cơ bản

– Bộ môn Giáo dục thể chất, quốc phòng – an ninh

Ngành nghề đào tạo

* Hệ Cao đẳng:

TT     Ngành đào tạo                                Mã ngành
1       Quản trị kinh doanh                          6340404
2       Quản trị khách sạn                           6810201
3       Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   6810101
4       Kỹ thuật chế biến món ăn                 6810207
5       Kế toán                                             6340301
6       Thương mại điện tử                          6340122
7       Kinh doanh thương mại                    6340101
8       Tiếng Anh                                         6220206
9       Phiên dịch tiếng Anh thương mại      6220202
10     Phiên dịch tiếng Anh du lịch             6220203

* Hệ Trung cấp

TT        Ngành đào tạo                       Mã ngành
1          Kỹ thuật chế biến món ăn     5810207

* Hệ sơ cấp

TT                 Ngành đào tạo
1                    Kỹ thuật chế biến món ăn
2                    Kỹ thuật phục vụ bàn, bar, lễ tân

 Những thành tích nổi bật

– Năm 1985: Huân chương lao động hạng Ba

– Năm 1990: Huân chương lao động hạng Nhì

– Năm 2004: Huân chương lao động hạng Nhất

– Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Thành phố Hà Nội.

Theo: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn …Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tuyển sinh năm 2021

Thông tin chung:

  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 3764 1121 – (024) 3792 1179
  • Email: tcdtmvdl@hanoi.gov.vn, hcct.edu@gmail.com.
  • Website: http://hcct.edu.vn/

Xem thêm:

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

 Khái quát về lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 09/4/1965 của UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 trường được đổi tên thành Trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội theo Quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 01/9/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT nâng cấp thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường đã chuyển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng được ban hành bởi Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo đúng ngành nghề đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

 Mục tiêu và sứ mạng

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; có sức khỏe, đạo đức, có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

 Chức năng

Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo đúng ngành nghề đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường;

Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảng hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Thực hiện đào tạo đa cấp, đa ngành, đa hệ, liên kết với các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo nhu cầu của xã hội và theo quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, cấp phát, thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ nghề và chứng chỉ đào tạo khác theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Tuyển dụng, quản lý viên chức và người lao động đảm bảo đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục;

Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường;

Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở, tài sản phù hợp với sự phát triển của Trường và đúng với quy định của pháp luật;

Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ từ cấp Trưởng phòng, Trưởng khoa và tương đương trở xuống;

Sử dụng nguồn thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của Trường.

Tổ chức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động và người học tham gia các hoạt động dịch vụ của Trường, các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học;

Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định;

Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức bộ máy

* Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng

* Các Phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc:

– Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị

– Phòng Đào tạo

– Phòng Kế toán – Tài chính

– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

– Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

– Trung Tâm Liên kết đào tạo và Xúc tiến việc làm

* Các Khoa, Bộ môn:

– Khoa Tài chính – Kế toán

– Khoa Khách sạn – Du lịch

– Khoa Công nghệ chế biến

– Khoa Kinh doanh thương mại

– Khoa Ngoại ngữ

– Khoa Khoa học cơ bản

– Bộ môn Giáo dục thể chất, quốc phòng – an ninh

Ngành nghề đào tạo

* Hệ Cao đẳng:

TT     Ngành đào tạo                                Mã ngành
1       Quản trị kinh doanh                          6340404
2       Quản trị khách sạn                           6810201
3       Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   6810101
4       Kỹ thuật chế biến món ăn                 6810207
5       Kế toán                                             6340301
6       Thương mại điện tử                          6340122
7       Kinh doanh thương mại                    6340101
8       Tiếng Anh                                         6220206
9       Phiên dịch tiếng Anh thương mại      6220202
10     Phiên dịch tiếng Anh du lịch             6220203

* Hệ Trung cấp

TT        Ngành đào tạo                       Mã ngành
1          Kỹ thuật chế biến món ăn     5810207

* Hệ sơ cấp

TT                 Ngành đào tạo
1                    Kỹ thuật chế biến món ăn
2                    Kỹ thuật phục vụ bàn, bar, lễ tân

 Những thành tích nổi bật

– Năm 1985: Huân chương lao động hạng Ba

– Năm 1990: Huân chương lao động hạng Nhì

– Năm 2004: Huân chương lao động hạng Nhất

– Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Thành phố Hà Nội.

Theo: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn