Phòng 2404, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học

Trung tâm hỗ trợ Học sinh, Sinh viên

Giới thiệu

Tin tức

Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương

Cao đẳng Sư phạm Trung Ương không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia cho ngành đào tạo, đặc biệt là các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương tuyển sinh năm 2021

Thông tin chung:

  • Địa chỉ: 387 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 37564230 – (04) 37914850. Fax: (04) 37914850.
  • Email: admin@cdsptw.edu.vn  truongcdsptw@gmail.com
  • Website: http://cdsptw.edu.vn

Ngành đào tạo: 

Tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2019

—————————————————————————–

Xem thêm:

———————————————————————-

Sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn- Trường Cao đẳng Sư phạm  Trung ương

Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xã hội, hội nhập quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên gia cho ngành đào tạo, đặc biệt là các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt.

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng  trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương phát triển bền vững, luôn khẳng định thương hiệu trong đào tạo các ngành; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; chú trọng các ngành mũi nhọn: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt.

Tầm nhìn 2025 – 2030

Phấn đấu đến giai đoạn 2025 – 2030 trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Giáo viên Mầm non có chất lượng cao theo các chuyên ngành (Âm nhạc/Mĩ thuật/Tiếng Anh/Công nghệ Thông tin/Kinh tế gia đình/Công tác xã hội…); Giáo dục Đặc biệt và đào tạo nguồn nhân lực một số ngành nghệ thuật – xã hội trình độ đại học, cao đẳng có phẩm chất, năng lực đạt chuẩn kiến thức, trình độ trong khu vực và trên thế giới; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo:

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

01. Sư phạm Mầm non

Đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ quan quản lý bậc học mầm non.

02. Sư phạm Âm nhạc

Đào tạo giáo viên Âm nhạc cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

03. Sư phạm Mỹ thuật

Đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

04. Tin học

Đào tạo cán bộ tin học cho các cơ quan, đơn vị.

Người học, nếu có thêm chứng chỉ “Nghiệp vụ Sư phạm”, có khả năng dạy tin học trong các trường mầm non, tiểu học.

05. Thư viện

Đào tạo cán bộ thư viện cho các trường học, cơ quan, phường, xã, đơn vị kinh doanh phát hành sách, trung tâm thông tin thư viện

06. Thư viện – Thiết bị trường học

Đào tạo cán bộ thư viện cho các trường học, cơ quan, phường, xã, đơn vị kinh doanh, các trung tâm thông tin thư viện …; cán bộ quản lí thiết bị cho các trường học.

07. Hành chính Văn thư

Đào tạo nhân viên hành chính văn thư cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp …

08. Công nghệ may – Thiết kế thời trang

Đào tạo nhân viên làm việc tại các cơ sở may, thiết kế thời trang, doanh nghiệp có liên quan đến thời trang.

09. Nghiệp vụ Lữ hành và Hướng dẫn du lịch

Đào tạo cán bộ văn hoá du lịch có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến văn hoá du lịch.

10. Bảo hiểm

Đào tạo nhân viên làm công tác bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh, xã hội, thương mại, học đường …

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI – TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Mã C140201. GIÁO DỤC MẦM NON (Khối M)

Đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ quan quản lý bậc học mầm non.

Các chương trình chuyên ngành:

Giáo dục Mầm non – Tổ chức hoạt động Âm nhạc, Giáo dục Mầm non – Tổ chức hoạt động Tạo hình, Giáo dục Mầm non – Tiếng Anh,

Giáo dục Mầm non – Tâm lí tình cảm – xã hội.

Mã C140221. SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Khối N)

Đào tạo giáo viên Âm nhạc cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

Chương trình đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (khối N), Sư phạm Âm nhạc trong trường Mầm non (khối M).

Mã C140222. SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Khối H)

Đào tạo giáo viên Mỹ thuật cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, cán bộ chuyên môn cho các cơ sở văn hoá, giáo dục.

Chương trình đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật (khối H), Sư phạm Mĩ thuật trong trường Mầm non (khối M).

Mã C140203. GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Khối M)

Đào tạo giáo viên về giáo dục hòa nhập bậc mầm non và giáo dục trẻ khuyết tật; đào tạo nhân viên hỗ trợ trẻ khuyết tật.

Chương trình đào tạo chuyên ngành: Giáo dục trẻ khuyết tật nghe nói, Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non.

Chương trình đào tạo song ngành: Giáo dục Đặc biệt – Giáo dục Mầm non.

Mã C140214. SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (Khối A, A1, B, D1)

Đào tạo giáo viên dạy Kĩ thuật công nghiệp ở trường THCS.

Các chương trình đào tạo ngành chính – phụ: Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp – Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp, Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp – Kinh tế gia đình.

Chương trình đào tạo song ngành: Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp – Công nghệ Thiết bị trường học.

Mã C140204. GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Khối A, A1, B, C, D1)

Đào tạo giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở.

Chương trình đào tạo: Giáo dục Công dân; ngành chính – phụ: Giáo dục Công dân – Công tác Đội.

Mã C760101. CÔNG TÁC XÃ HỘI (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cán bộ ngành Công tác xã hội làm việc tại các tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, các lĩnh vực có liên quan như giáo dục, y tế, pháp luật, văn hoá truyền

thông và các tổ chức xã hội khác.

Với chương trình đào tạo song ngành Công tác xã hội – Giáo dục Mầm non, thí sinh dự thi khối M.

Mã C480201. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Khối A, A1, D1)

Đào tạo cử nhân cao đẳng về Công nghệ thông tin có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính; có khả phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính;

đưa ra được các giải pháp tin học đối với các vấn đề thực tế đề ra.

Chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin; song ngành: Công nghệ Thông tin – Khoa học Thư viện.

Mã C320202. KHOA HỌC THƯ VIỆN (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cử nhân cao đẳng về Khoa học thư viện, có thể đảm nhận được các nhiệm vụ chuyên môn tại thư viện các trường học, cơ quan, thư viện công cộng, các đơn vị

kinh doanh phát hành sách, các trung tâm thông tin thư viện…

Chương trình đào tạo: Khoa học Thư viện; ngành chính – phụ: Khoa học Thư viện – Công nghệ Thông tin.

Mã C340406. QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cán bộ quản trị văn phòng, thư kí tổng hợp tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, dự án …

Chương trình đào tạo: Quản trị Văn phòng; song ngành: Quản trị Văn phòng – Thư kí Văn phòng, song ngành: Quản trị văn phòng – Lưu trữ học.

Mã C340407. THƯ KÝ VĂN PHÒNG (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo thư kí và cán bộ làm công tác văn phòng trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, dự án…

Mã C210404. THIẾT KẾ THỜI TRANG (Khối H)

Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Thời trang. Đủ năng lực, trình độ làm việc tại các cơ sở may và thiết kế thời trang hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thời trang; làm Stylish, giám đốc sáng tạo cho thương hiệu của bản thân.

Chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang; song ngành: Thiết kế Thời trang – Thiết kế Đồ họa.

Mã C220342. QUẢN LÝ VĂN HOÁ (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cán bộ quản lí và tổ chức hoạt động văn hoá thông tin tại các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ, nhà văn hóa…

Mã C320303. LƯU TRỮ HỌC (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cán bộ lưu trữ tại các cơ quan Nhà nước, tổ cức xã hội, doanh nghiệp, nhà văn hoá …

Ghi chú: Chương trình đào tạo có đào tạo nội dung kiến thức về Hành chính văn thư.

Mã C220113. VIỆT NAM HỌC – Chương trình Văn hóa Du lịch (Khối A, A1, C, D1)

Đào tạo cán bộ văn hoá du lịch có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến văn hoá du lịch.

Mã C140210. SƯ PHẠM TIN HỌC (Khối A, A1, B, D1)

Đào tạo giáo viên Tin học tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

Mã C340405. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ (Khối A, A1,D1)

Đào tạo cử nhân cao đẳng có kiến thức về quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh tế và Tin học quản lí; có năng lực tổ chức và phát triển các ứng

dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế – xã hội.

Các chương trình đào tạo chuyên ngành: Tin học kinh tế, Tin học kế toán.

Mã C210403. THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Khối H)

Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Mỹ thuật ứng dụng; chuyên ngành Thiết kế Đồ họa. Đủ năng lực phụ trách mảng Mỹ thuật hoặc nhân viên thiết kế, sáng tạo cho các công ty chuyên Đồ họa, quảng cáo, in ấn hoặc vị trí thiết kế tại phòng thiết kế của các tòa báo, sách; các doanh nghiệp có nhu cầu về Đồ họa.

Mã C810501. KINH TẾ GIA ĐÌNH (Khối A, A1, D1)

Đào tạo nhân viên bảo mẫu, dinh dưỡng cho các trường mầm non, tiểu học, bệnh viện, trung tâm bảo trợ, gia đình …

Chương trình đào tạo: Kinh tế Gia đình, Kinh tế Gia đình – Chương trình chăm sóc trẻ (khối M).

Mã C510504. CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC (Khối A, A1, B, D1)

Đào tạo cán bộ quản lí thiết bị trường học.

Chương trình đào tạo song ngành: Công nghệ Thiết bị trường học – Khoa học Thư viện.

Theo: Cao đẳng Sư phạm Trung ương

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again

Copyright 2020 © sotaytuyensinh.vn