Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; Có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; Có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; Có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung: 

Địa chỉ: Số 7 ,Đường Mỹ Đình , Phường Mỹ Đình 2 , Quận Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

 Số Điện Thoại: 024.3795.0119 – 0982944477

 Email: tuyensinh@caodangtranhungdao.vn

 Website: caodangtranhungdao.edu.vn

Ngành nghề đào tạo:

Đang cập nhật (chờ nhà trường gửi thông báo)

 

 

 

 MỤC TIÊU VÀ SỨ MẠNG:

1. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạoC ó đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp. Có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng lao động. Tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

2. Mục tiêu cụ thể:

Nhà trường đào tạo người học có năng lực thực hiện được các công việc của các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có năng lực sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

3. Sứ mạng:

Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước và ngoài nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực; người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

4. Tầm nhìn:

Trở thành trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

4. NHIỆM VỤ

– Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm được việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

– Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo qui định của pháp luật; Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp và phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

– Tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật,chuyển giao công nghệ

Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo qui định của pháp luật; Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp và phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

– Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện dân chủ công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

– Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội; Thực hiện dân chủ công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.

– Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. QUYỀN HẠN

+ Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường cao đẳng nghề.

+ Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo qui định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.

+ Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Điều lệ trường.  Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật.

+ Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

. Dịch vụ trong hoạt động dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. Nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề. Gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường. Chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường.

+ Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất

Giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất. Được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo đơn đặt hàng. Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo qui định của pháp luật

Theo: Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo