Học viện Quản lý Giáo dục

Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh 2019. Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở đào tạo chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu và triển khai đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Học viện Quản lý Giáo dục là cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và khu vực về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, quản lý giáo dục – nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn có khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến vì một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn.

Học viện Quản lý Giáo dục

Học viện Quản lý Giáo dục Tuyển sinh năm 2019

Thông tin chung:

Tên tiếng Anh: National Academy of Education Management

Mã trường: HVQ

Địa chỉ: 31 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội

Chương trình đào tạo:

Đào tạo Cử nhân

– Đào tạo Đại học chính quy

– Đào tạo liên thông Đại học

Đào tạo sau Đại học

– Đào tạo Thạc sĩ

– Đào tạo Tiến sĩ

Điểm chuẩn 

Xem điểm chuẩn  Học viện Quản lý Giáo dục

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : 31 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 04-3864.3352Fax: 04-3864.1802

TWebsite: www.naem.edu.vn

Email: hvqlgd@moet.edu.vn

Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

Đăng ký tuyển sinh 2019

Xem thêm:

Điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Thông tin tuyển sinh Học viện Tài Chính


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

Sứ mạng:

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở đào tạo chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu và triển khai đổi mới quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Tầm nhìn:

Học viện Quản lý Giáo dục là cơ sở giáo dục có uy tín trong nước và khu vực về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, quản lý giáo dục – nơi cán bộ, giảng viên, sinh viên luôn có khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến vì một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn.

Giá trị:

– Tận tâm vì Chất lượng;

– Sáng tạo vì Phát triển;

– Hợp tác vì Hiệu quả.

Mục tiêu chung :

Đến năm 2020, Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và khu vực về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ về giáo dục và QLGD;

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật hiện đại; có quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học rộng rãi trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể

1. Bảo đảm uy tín về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về giáo dục và quản lý giáo dục.

2. Có quan hệ hợp tác rộng rãi về đào tạo, nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ giáo dục, quản lý giáo dục trong và ngoài nước.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

4. Phát triển nguồn lực (cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, tài chính…) phân bổ và sử dụng có hiệu quả để đảm bảo điều kiện phát triển Học viện.

5. Trang bị cho người học kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc sáng tạo; có năng lực tư duy, năng lực hợp tác và khả năng tự học nâng cao trình độ suốt đời.

Chiến lược phát triển

1. Chiến lược phát triển đào tạo

2. Chiến lược bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ QLGD

3. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

4. Chiến lược hợp tác quốc tế

5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

6. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật

7. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin

8. Công tác sinh viên

9. Đánh giá và kiểm định chất lượng Học viện

10. Xây dựng môi trường học tập của Học viện

11. Nguồn lực tài chính và tiền lương

——————————————

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Học viện Quản lý giáo dục được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo theo Quyết định số: 501/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Học viện Quản lý giáo dục là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng

Học viện Quản lý giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.

Nhiệm vụ

a) Đào tạo, bồi dưỡng

Học viện QLGD là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đào tạo trình độ đại học: Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Giáo dục học; Đào tạo thạc sĩ: Quản lý giáo dục; Công nghệ thông tin, Tâm lý học lâm sàng; Đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nâng cao năng lực, chuẩn chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp học.

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng, Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra, Quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên, chuyên viên chính)…., các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu khác.

b) Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học quản lý giáo dục;

– Nghiên cứu những vấn đề về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.

– Tham mưu, tư vấn, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục cho các cơ quan QLGD và cơ sở GD & ĐT.

– Thẩm định về mặt khoa học quản lý giáo dục đối với các công trình nghiên cứu, dự án có liên quan.

c) Hỗ trợ và liên kết chuyên môn vối các đơn vị trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

– Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CB QLGD

– Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường, các khoa cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo tính liên thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành.

– Cung cấp thông tin về khoa học quản lý giáo dục, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục, tổ chức trao đổi về kinh nghiệm quản lý giáo dục.

d) Hợp tác quốc tế

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học quản lý giáo dục.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ trường Đại học, quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao.

Theo: Học viện Quản lý Giáo dục